THÔNG TIN - Ban lãnh đạo

Trưởng Phòng
Trưởng Phòng Ban lãnh đạo Trưởng Phòng 0123456789 Thông tin thêm của Trưởng Phòng GD (email, địa chỉ, công tác...)
Phó Phòng 1 Ban lãnh đạo Phó Phòng 0123456789 Thông tin thêm của Phó Phòng GD (email, địa chỉ, công tác...)
Phó phòng 2 Ban lãnh đạo Phó Phòng 0123456789 Thông tin thêm của Phó Phòng GD (email, địa chỉ, công tác...)