Chỉnh sửa nội dung văn bằng

Lượt xem:


36.1. Trình tự thực hiện:

– Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng;

– Căn cứ quyết định chỉnh sửa, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng.

36.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc qua bưu điện.

36.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng;

– Văn bằng đề nghị chỉnh sửa (bản chính);

– Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

– Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

– Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng;

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng quy định trên có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

36.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

36.5.Cơ quan thực hiện TTHC:

– Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng. Trường hợp cơ quan cấp văn bằng đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng.

– Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp.

36.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

36.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

36.8. Phí, lệ phí: Không.

36.9. Kết quả của TTHC: Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng.

36.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Người được cấp văn bằng có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

36.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.