Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

Lượt xem:


1. Thông tin chung

 

Cơ quan thực hiện

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
c. Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Nội vụ, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại – Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ – Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
 

Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;
– Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trình tự thực hiện:

a. Bước 1: Đơn vị cơ sở tự kiểm tra đánh giá kết quả PCGDMNTNT, lập biên bản kiểm tra;

b. Bước 2:  Sau khi tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định đối với cấp cơ sở, nếu đạt tiêu chuẩn, Uỷ ban Nhân dân cấp cấp xã lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT. Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ –Phòng Giáo dục và Đào tạo từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

c. Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

  – Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

  – Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ,  hướng dẫn tổ chức hoặc cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

d. Bước  4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ , Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Nội vụ, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ và tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu ủy ban Nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận các đơn vị cơ sở đạt chuẩn.

d. Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả thủ tục hành chính ghi trên biên nhận hồ sơ, Cơ quan tổ chức nhận lại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ –Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Thành phần hồ sơ

– Phiếu điều tra phổ cập giáo dục mầm non (phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT).
– Sổ theo dõi PCGDMNTNT (phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT) và sổ theo dõi trẻ em trong độ tuổi chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật (nếu có).
– Danh sách trẻ em hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi).
– Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT; kèm theo các biểu thống kê PCGDMNTNT (phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT).
– Biên bản tự kiểm tra; Biên bản kiểm tra của cấp huyện đối với cấp xã.