Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Lượt xem:


1. Thông tin chung

Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b. Cơ quan phối hợp: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả két quả hồ sơ – Ủy ban Nhân dân cáp huyện
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, trong đó:
a. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hội khuyến học chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hôf sơ hợp lệ.
b. Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày có kết quả kiểm tra.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

Bước 2: Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã. Hồ sở nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả két quả hồ sơ – Ủy ban Nhân dân cáp huyện trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

  – Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

  – Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ,  hướng dẫn tổ chức hoặc cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Bước 5: Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Bước 6: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai.

Bước 7: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả thủ tục hành chính ghi trên biên nhận hồ sơ, Cơ quan tổ chức nhận lại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

3. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm:
– Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã.
– Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
– Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã.
Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã, gồm:
– Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện.
– Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

4. Yêu cầu, điều kiện:

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.