Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Lượt xem:


1. Thông tin chung

Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp huyện;
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 40 ngày làm việc, trong đó
a. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b. Uỷ ban Nhân dân cấp huyện: Giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, chủ tịch 
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

2. Trình tự thực hiện

a. Bước 1: Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học và Uỷ ban Nhân dân cấp xã tự kiểm tra, đánh giá. Xét thấy đạt yêu cầu, Uỷ ban nhân dân cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị phòng giáo dục và đào tạo thẩm định, đánh giá. Hồ sơ nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Phòng Giáo dục và Đào tạo từ thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: : Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

  – Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

  – Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ,  hướng dẫn tổ chức hoặc cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế. Nếu đủ điều kiện, Phòng giáo dục và đào tạo tham mưu bằng văn bản kèm theo biên bản kiểm tra và hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận đối với những trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu;

d. Bước 4: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

e. Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả thủ tục hành chính ghi trên biên nhận hồ sơ, Cơ quan tổ chức nhận lại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Thành phần hồ sơ

– Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (bản sao có công chứng hoặc bản chính)
– Văn bản của nhà trường đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, công nhận (bản sao có công chứng hoặc bản chính)