Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Lượt xem:


3.1. Trình tự, thủ tục:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra.

Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải thể phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua bưu điện.

3.3. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể

3.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

3.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3.8. Lệ phí: Không

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

– Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non (là văn bản hợp nhất các văn bản sau: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).